Sutarties sąlygos

1. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Sutartis nustato Pardavėjo ir Pirkėjo (toliau "Šalys") santykius, susijusius su dovanų kupono įsigijimo sąlygomis, pristatymo ir apmokėjimo tvarka.
1.2. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui jo nupirktą dovanų kuponą, o Pirkėjas įsipareigoja šioje Sutartyje numatyta tvarka jį apmokėti.
1.3. Dovanų kupone (toliau „Kuponas“) yra nurodytas rezervacijos kodas (toliau „Rezervacijos kodas“), kurį aktyvavęs (sumokėdamas Kupone nurodytą kainą) Pirkėjas Kupono galiojimo laikotarpiu turi teisę reikalauti suteikti Kupone nurodytą paslaugą. Aktyvuotas Rezervacijos kodas yra vienintelis paslaugos, nurodytos Kupone, užsakymą ir apmokėjimą patvirtinantis dokumentas.

1.4. Pirkėjas pareiškia, kad jam yra žinoma, kad Pardavėjas, prieš suteikiant Kupone nurodytą paslaugą, gali reikalauti pasirašyti papildomus susitarimus ir (ar) sutikimus, susijusius su paslaugos teikimo taisyklėmis, ir tam neprieštarauja. Pirkėjui yra žinoma, kad jam atsisakius pasirašyti šiame Sutarties punkte nurodytus susitarimus ir (ar) sutikimus, Pardavėjas gali atsisakyti suteikti Kupone nurodytą paslaugą ir tokiu atveju Pirkėjui pinigai, už kuriuos buvo įsigytas Kuponas, nėra grąžinami.

1.5. Pirkėjas pareiškia, kad jis yra susipažinęs su nurodytos paslaugos aprašymu bei jai taikomais reikalavimais, kuriuos Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti Kupone nurodyta paslauga, privalo atitikti. Pirkėjui yra žinoma, kad Pardavėjas gali atsisakyti suteikti Kupone nurodytą paslaugą asmeniui, kuris neatitinka paslaugos teikimui keliamų reikalavimų, ir tokiu atveju Pirkėjui pinigai už kuriuos buvo įsigytas Kuponas, nėra grąžinami.

1.6. Pirkėjas, įsigydamas Kuponą, patvirtina, kad jam yra žinoma, jog Pardavėjas gali atsisakyti suteikti Kupone nurodytą paslaugą, jei toks paslaugos suteikimas konkrečiu atveju sukeltų grėsmę Pirkėjo sveikatai, gyvybei ar galėtų padaryti kitokios žalos.

1.7. Pirkėjas supranta, kad tiekiamos paslaugos gali kelti pavojų sveikatai ir gyvybei. Pirkėjas, įsigydamas Kuponą, patvirtina, kad jam žinomos visos nurodytos grėsmės sveikatai ir gyvybei, susijusios su paslaugomis, kurių Kuponą įsigyja Pirkėjas.

3. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS
3.1. Pirkėjas patvirtina, kad, prieš sudarymas šią Sutartį, atidžiai susipažino su šios Sutarties sąlygomis ir su jomis visiškai sutinka.

3.2. Pirkėjui yra žinoma, kad ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, vadovaudamasis Sistemoje pateikiamais nurodymais, paspaudžia mygtuką "SUTINKU SU SUTARTIES SĄLYGOMIS", taip patvirtindamas savo sutikimą su šios Sutarties sąlygomis.

3.3. Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant patvirtinti Sutarties sudarymo faktą, atsiųsdamas patvirtinimą Pirkėjo Užsakymo anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
 
5. KUPONO IR (ARBA) ČEKIO GALIOJIMO LAIKAS IR NAUDOJIMO SĄLYGOS
5.1. Pirkėjo vadovaujantis šia Sutartimi įsigytas Kuponas galioja 12 (dvylika) mėnesių nuo šios Sutarties sudarymo dienos.

5.2. Kuponas galioja tiek, kiek trunka toks metų laikas arba tokios klimato sąlygos, tačiau ne ilgiau nei 12 (dvylika) mėnesių nuo šios Sutarties sudarymo dienos.

5.3. Pirkėjas patvirtina, kad aiškiai supranta, jog:

5.3.1. Kupone nurodytas terminas negali būti pratęstas ir (arba) atnaujintas;

5.3.2. Pirkėjui nepanaudojus Kupono jame nurodytu galiojimo terminu, yra laikoma, kad paslauga, nurodyta Kupone, buvo suteikta ir tokiu atveju pinigai nėra grąžinami.

5.4. Pirkėjas patvirtina, kad jam yra žinoma, kad Kupone nurodytos paslaugos suteikimo data ir laikas nustatomas vadovaujantis Pardavėjo parengtomis Rezervacijos taisyklėmis. Esminės Rezervacijos taisyklių sąlygos: Kupono turėtojas dėl paslaugos suteikimo privalo kreiptis Kupone nurodytu telefonu, elektroniniu paštu ar kitu nurodytu būdu ir nurodyti Rezervacijos kodą bei galiojimo datą, atlikti rezervaciją, naudojant Kupone nurodytą Rezervacijos kodą, gauti rezervacijos patvirtinimą, papildomą informaciją, ir sutartu laiku atvykti į nurodytą vietą. Pirkėjas aiškiai supranta, kad jo neatvykimas sutartu laiku į nurodytą vietą laikomas tinkamu paslaugų suteikimu ir pinigai už Kuponą tokiu atveju nėra grąžinami ir jo vertė nėra kompensuojama kitokiu būdu.
 
7. DUOMENŲ PATEIKIMO TAISYKLĖS
7.1. Užsakymo anketos pildymo metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus reikalaujamus duomenis.

7.2. Jei Pirkėjas, sudarydamas šią Sutartį, pateikė melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus duomenis, rizika dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo tenka Pirkėjui, t.y. tokiu atveju Pardavėjas neatsako už tinkamą šios Sutarties vykdymą.

7.3. Pirkėjas neatlygintinai suteikia Tarpininkui teisę naudotis jo pateiktais duomenimis tik tiek ir tik tokia apimtimi, kiek reikalinga Sutarties vykdymui. Ši teisė galioja iki Kupone nurodytos paslaugos suteikimo arba Kupono galiojimo termino pabaigos.

7.4. Pirkėjui davus sutikimą (sutikimas suteikiamas pažymint atitinkamą langelį Sistemoje), Pardavėjas turi teisę naudoti Pirkėjo pateiktus duomenis Sistemos naujienoms, akcijoms ir kitai informacijai, kuri būtų adresuota Pirkėjui, siųsti.
9. KONFIDENCIALUMAS
10. KITOS SĄLYGOS
10.2. Visus raštus, pranešimus ir kitus dokumentus Šalys viena kitai įsipareigoja siųsti elektroniniu paštu arba pateikti raštu, kai tai būtina Sutartyje nurodytais atvejais. Pirkėjo rekvizitai pateikiami užsakymo anketoje, Pardavėjo rekvizitais laikomi žemiau nurodytieji:

 
UAB Oro Balionai
Adresas: Liepsnos g. 3, Vilnius LT 03154
Įmonės kodas: 301502578
PVM kodas: LT100005353818
Tel. 861120911
El. P. info@orobalionai.lt
A/s LT17 4010 0424 0187 5082         AB bankas Luminor b.k. 40100
 
10.3. Visus dėl Sutarties vykdymo iškilusius nesutarimus Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu kurie nors ginčai ar nesutarimai, kylantys dėl Sutarties vykdymo, neišsprendžiami derybomis per 30 dienų nuo rašytinio pranešimo pateikimo dienos, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Uždaryti